Γραμματόσημο  της  Κρητικής πολιτείας,  με θέμα την άφιξη 

του Πρίγκιπα Γεώργιου στη Σούδα στις 9 Δεκεμβρίου 1898.

 

''Εκλαμπρότατε''

  Εν ονόματι του συμβουλίου των Ναυαρχών και συμφώνως προς τας οδηγίας τας οποίας ελάβαμεν υπο των κυβερνήσεων μας, έχω την τιμήν να παραδώσω εις την Βασιλικήν Μεγαλειότητα Σας την διακυβέρνησιν της Κρήτης, η οποία ησκείτω υπο των Ναυάρχων απο 4ης Νοεμβρίου 1897.

  Η Υψηλότης Σας, διαπίστωσε με ποίον ενθουσιοσμό εγίνατε δεκτός.

  Αι εκδηλώσεις κατα την άφιξιν Σας εις Σούδαν, αι οποίαι δεν έπαυσαν έκτοτε, αποτελλούν την απόδειξιν της εμπιστοσύνης με την οποίαν ο λαός Σας περιβάλλει.

  Ο λαός αυτός, υπέφερε πολύ Εκλαμπρότατε.

  Διψά δια ησυχίαν και εναπέθεσε εις την Υψηλότητα Σας όλας του τας ελπίδας.

  Έχει την σταθεράν θέλησιν όπως σας βοηθήσει σθεναρώς εις την μεγάλην ειρηνικήν αποστολήν την οποίαν οι Μεγάλες Δυνάμεις Σας  ενεπιστεύθησαν.

  Η Υψηλότης Σας θα εύρη όλην την καλήν θέλησιν και αφωσίωσιν δίχως υστεροβουλίαν. Την αύτην απόλυτον ανταπόκρισιν θα εύρητε επίσης απο τους αντιπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων και τον Στρατόν Κατοχής.

  Οι Ναύαρχοι γνωρίζουν εξ άλλου τα αισθήματα δικαιοσύνης και ανιδιοτέλειας που εμπνέουν την Βασιλικήν Υψηλότητα Σας, έχουν δε την πεποίθησιν οτι η πατρική και πεφωτισμένη Υψηλότις Σας θα επαναφέρει σύντομα και δια παντός εις ολόκληρον την Νήσον ομόνοια και ειλικρινή ενότητα.

  Όσον αφορά ημάς Εκλαμπρότατε, θεωρούμε το καθήκον μας περειωθέν. Εντός ολίγων ημερών θα αποχωρήσωμεν κατασυγκινημένοι.

  Παρέστημεν επι τόσους μήνας μάρτυρες του πόνου με τον οποίον ο λαός αυτός υπέμεινε τόσον θαρραλέως και συνεδέθημεν βαθέως μαζί του.

  Εκ βάθους λοιπόν καρδίας, ετούτη την επίσημον στιγμήν, εκφράζω εις την Υψηλότητα Σας τας ευχάς των Ναυάρχων δια την επιτυχίαν εις το έργον Σας και την ευημερίαν και ευτυχίαν όλων των τέκνων της Νήσου...

 

  Με τα λόγια αυτά και κάτω απο το ενθουσιώδες παραλήρημα του Κρητικού λαού, υποδέχτηκε ο Ναύαρχος Ποττιε τον Πρίγκιπα Γεώργιο στη Σούδα στις 9 Δεκεμβρίου 1898, ανοίγοντας την τελετή παραχώρησης Αυτονομίας στην Κρήτη και εγκαινιάζοντας ενά καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία του νησιού, προθάλαμο της πολυπόθητης Ένωσης με την Ελλάδα.

               

      Ναύαρχος Ποττιέ                             Πρίγκιπας Γεώργιος