Δημοτικό Διαμέρισμα Γαλιάς

 
   Τα Δημοτικό Διαμέρισμα Γαλιάς, αποτελείται απο ταπαρακάτω χωριά:

Ερειπωμένοι Οικισμοί