865 μ.Χ. Καίσαρας Βάρδας

2014-07-07 22:18

 

   Το 865, νέα εκστρατεία οργανώθηκε από τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ με επικεφαλής τον καίσαρα Βάρδα, αδερφό της Θεοδώρας και ουσιαστικό κυβερνήτη της Αυτοκρατορίας κατά την περίοδο εκείνη.

   Ο Βάρδας όμως δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του πλού προς Κρήτη, έξω από τα Θρακικά παράλια και η εκστρατεία ματαιώθηκε.1

   Η δολοφονία του Καίσαρα Βάρδα. Μικρογραφία του Ιωάννη Σκυλίτζη (Σύνοψις Ιστορίας).

 

 

Πηγές

1  Θ. Δετοράκης - Ιστορία της Κρήτης