Θαμίρι

 

   Αταύτιστος οικισμός ως προς την ακριβή του θέση, που αναφέρεται  στο Κατάστιχο των Φέουδων του σεξτερίου του Αγίου Μάρκου, τον 13ο - 14o αιώνα (Thamiri).

 

Πηγές

Ι. Φαντάκης - Οικισμοί της Κρήτης κατα τη Β'  Βυζαντινή περίοδο