Ολόπυξος

 

  Αταύτιστη ως προς την ακριβή της θέση, πόλη της Ελληνορωμαϊκής περιόδου.

  Τοποθετείται είτε στο Ροτάσι Μονοφατσίου, είτε στην Πατσό Ρεθύμνου.